Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Bemöt brottsoffer med respekt och förståelse

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

Ur antologin Framtidens polis

Som advokat arbetar jag med uppdrag som målsägandebiträde. Jag möter brottsoffer på daglig basis och ser hur de blir bemötta av rättsväsendets aktörer, hur de påverkas av brottet, förundersökningen och den efterföljande rättegången.

Det finns många åtgärder att vidta för att bidra till brottsoffers rättstrygghet och för att skapa ett ökat förtroende för rättsväsendet. En central del av polisens arbete är bemötandet av brottsoffer i nära anslutning till att ett brott begåtts. Bemötandet måste ske med respekt och förståelse för individens situation. Brottsoffret måste uppleva att han eller hon blir tagen på allvar och att tillräckligt stöd och hjälp tillhandahålls.

I främst sexualbrottsmål skulle respekten för polisen och kvaliteten på utredningar öka om brottsoffer alltid tillfrågas om de vill ha kontakt med en manlig eller kvinnlig polis. Brottsoffret får då en tryggare miljö, vilket kan leda till mer kompletta utsagor. Det innebär en ytterligare traumatisering att genomgå flera långa förhör och upprepa sig om det inträffade, varför detta är av vikt.

De poliser som arbetar med hedersvåld, våldsbrott, eller ärenden där barn är involverade måste få vidareutbildning för att bemötandet ska ske på ett professionellt och anpassat sätt. Brottsoffren i denna typ av ärenden måste bemötas av någon med särskild kompetens för att den påfrestande och svåra process en polisutredning innebär ska underlättas. Min erfarenhet är att brottsoffer som upplever att de blir bemötta professionellt men gemytligt har en större benägenhet att tala fritt i förhör. De har en mer positiv bild av rättsprocessen och större förtroende för involverade myndigheter.

För personer som utsätts för bland annat våldsbrott, sexualbrott och brott i nära relationer spelar målsägandebiträdets stöd en central roll. Kvaliteten och tillförlitligheten av utsagor är i många mål avgörande för huruvida åtal väcks och fällande dom avkunnas. Om polisen skapar trygga miljöer och ser till att förhörspersoner känner förtroende för förhörsledare och annan myndighetspersonal ökar chanserna för en komplett utredning.

Ett målsägandebiträde har erfarenhet av förhörssituationer och kan komplettera förhör genom att ställa egna frågor. Detta skapar trygghet för målsäganden, men höjer också kvaliteten på utredningarna och minskar antalet förhör. Åklagaren kan då fatta beslut i åtalsfrågan baserat på ett mer komplett underlag, vilket ökar rättssäkerheten för samtliga parter.

Målsägandebiträdets deltagande vid polisförhör säkrar också att samtliga brottsliga gärningar uppmärksammas och anmäls. Polisens kompetens är inte alltid tillräcklig vad gäller bland annat hedersproblematik och kulturer andra än den svenska. Polisen kan således bidra till att tillvarata målsägandens rättigheter genom att begära att ett målsägandebiträde förordnas initialt, samt invänta förhör till dess att biträdet anlänt.

Bland andra Barnombudsmannen och Rädda Barnen är av uppfattningen att barn som bevittnar våld i hemmet bör betraktas som målsäganden. Det behövs för att de ska erhålla rättigheter i processen. Barn ska kunna polisanmäla brott och tilldelas en särskild företrädare som tillvaratar barnets rättigheter. De menar att barn som växer upp med våld far illa av det, oavsett om våldet är fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Detta instämmer jag fullt ut i, och det är på tiden att tillerkänna barn som bevittnar våld målsägandestatus. Sverige har emellertid inte kommit dit än.

Jag anser att polisen i framtiden måste fokusera på det individuella bemötandet av personer i utsatta situationer. I synnerhet måste barn som utsätts för och bevittnar våld i hemmet uppmärksammas. Polisen måste arbeta för att brottsoffer ska känna förtroende för rättsväsendet.

Utvecklingen har inte varit banbrytande det senaste decenniet. Det är därför inte rimligt att anta att utvecklingen de kommande tio åren kommer att vara det. Min förhoppning är ändå att brottsoffers tillit till rättsväsendet och polismyndigheten ska öka. De måste bli väl bemötta av någon med ett genuint intresse för brottsofferfrågor. Barn ska få det extra stöd de behöver. Detta tror jag uppnås bäst genom utbildning inom polisorganisationen och genom att tillvarata den enskilde polisens kompetens och intressen. Fler specialister behövs. Min förhoppning är även att framtidens polis ska ha stor kunskap och förståelse för olika kulturer, människor och brottsoffers utsatta situationer.

Förundersökningars kvalitet kan höjas genom små åtgärder från polisens håll och det är dags att resurser avsätts för att förverkliga detta.

Personer som begår brott skall kunna lagföras och målsäganden som har utsätts för brott har rätt att få en upprättelse. Genom att höja kvalitén ytterligare i alla led inom rättsväsendet inklusive förundersökningen är jag övertygad om att vi kommer få ett tryggare samhälle.
Stockholm den 16 september 2015

Elisabeth Massi Fritz                               Anna Sjögren
Advokat                                                    Biträdande jurist