Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökning och rättegång att göra och kan exempelvis ge tillstånd till polisen att förhöra barnet på ett lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren bistår även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen.

Tingsrätten utser en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget. Vi har stor erfarenhet av att företräda barn i svåra och utsatta situationer, och vår passion för våra klienters rättigheter gör att vi alltid kämpar för barnets bästa.

Advokatbyrån Elisabeth Fritz är den enda byrån i Sverige som är specialiserad på att endast företräda brottsoffer under brottmålsrättegångar. Byråns jurister har stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, och har kunskap och förståelse för att hjälpa sina klienter.

Vi erbjuder våra klienter ett engagerat biträde direkt efter polisanmälan och vi bistår med psykiskt stöd och juridisk hjälp under hela förundersökningen och under processen i domstol. Vi är vana att hjälpa klienter som lever i hotade och utsatta situationer och vi har goda relationer med skyddade boenden.
Om behovet finns biträder vi även klienten i olika skyddsfrågor som spärrmarkering, kvarskrivning, skyddad adress, kontaktförbud och hotbildsutredning hos polisen.

Vi företräder barn, ungdomar, män och kvinnor i alla åldrar, samt bolag vars anställda blivit utsatta för brott. Vi gör ingen skillnad mellan uppdrag, så länge du är att betrakta som brottsoffer och målsägande.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde är ett särskilt ombud som förordnas av domstol för den person som har blivit utsatt för ett brott. Ett målsägandebiträde kan vara en biträdande jurist eller advokat. Vi tycker att det är viktigt att ett målsägandebiträde är specialiserad på just brottsoffer.

Du kan begära oss som målsägandebiträde när du har gjort en polisanmälan. Du kan begära ett målsägandebiträde direkt hos polisen men vi kan även hjälpa dig att ansöka om att vi blir förordnande som ditt målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträdet ska hjälpa dig som har utsattas för brott. Huvuduppgiften är att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet. Det sker genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds tills dess att rättegången är helt avslutad.

Vi hjälper dig inför ett polisförhör och är närvarande under polisförhör samt företräder dig som ombud under rättegången. Vi för skadeståndstalan åt dig och föreslår vilka belopp som är skäligt att begära i ditt mål. Behöver du vår hjälp biträder vi även dig med att driva in ditt skadestånd.

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Du behöver därmed inte betala någon del av denna kostnad.

Om du har frågor eller vill anlita oss är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Läs mer på jourtelefon och kostnadsfri rådgivning.

Brottsoffer utomlands

Advokatbyrån företräder även brottsoffer som blivit utsatta för brott utomlands. Svenska brottsoffer har rätt att få rättshjälp och till att anlita platsombud utomlands. Vi kan hjälpa till med detta.

Vi har ett särskilt utvecklat samarbete med kvinnojourer och advokater i Spanien. Vi kan även ta emot klienter i Spanien. Kontakta oss för mer information.

Vill du veta hur en tingsrättsförhandling går till?

Besök rättegångsskolan