Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

FAQ

Här kan du hitta svar på flera av de frågor vi ofta får som advokater. Om du inte hittar svar på det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Ett målsägandebiträde är ett särskilt ombud som förordnas av domstol för den som har blivit utsatt för ett brott. Ett målsägandebiträde kan vara en biträdande jurist eller advokat. Vi tycker att det är viktigt att ett målsägandebiträde är specialiserad på just brottsoffer.

Ett målsägandebiträde ska hjälpa dig som har utsattas för brott. Huvuduppgiften är att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet. Det sker genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds tills dess att rättegången är helt avslutad. Vi hjälper dig inför ett polisförhör och är närvarande under polisförhör samt företräder dig som ombud under rättegången. Vi för skadeståndstalan åt dig och föreslår vilka belopp som är skäligt att begära i ditt mål. Behöver du vår hjälp biträder vi även dig med att driva in ditt skadestånd.

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Du behöver därmed inte betala någon del av denna kostnad.

Många som behöver anlita en jurist eller advokat oroar sig för vilka kostnader det kan medföra. Du som brottsoffer har ofta rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten. I vårdnadstvister finns möjligheter till ekonomisk hjälp via ditt försäkringsbolag eller via staten, det kallas rättsskydd och rättshjälp.

Läs mer om Dina ekonomiska förutsättningar här.

Du har alltid rätt att begära en namngiven advokat eller jurist som ditt målsägandebiträde om du har blivit utsatt för brott, eller som ditt offentliga biträde i mål om LVU eller asyl. I vårdnadstvister tar du själv kontakt med det ombud du vill ska företräda dig.

Läs mer under våra rättsområden.

Ett juridiskt ombud är en advokat eller en biträdande jurist som arbetar på en advokatbyrå och som genom fullmakt företräder en person i en juridisk angelägenhet.

Advokaten och biträdande juristen utför samma arbete. Den främsta skillnaden är att advokattiteln är skyddad i lag. Endast den som har antagits som ledamot av Sveriges Advokatsamfund får kalla sig för advokat. Den som vill bli advokat måste bl.a. avlägga en muntlig examen och visa att denne är lämplig för yrket.

Med brottmål avses mål där åklagaren för talan om ansvar för brott. Åklagaren anser därmed att ett brott har begåtts och att den som begått brottet ska straffas för brottet. Brottmål handläggs vid domstol.

Om man blir utsatt för brott av någon i sin egen familj eller släkt för att familjens eller släktens heder ska skyddas är det ett hedersbrott. Ofta begås brottet av flera familjemedlemmar eller släktingar. På advokatbyrån Elisabeth Fritz är vi specialiserade på denna typ av brottslighet och har stor erfarenhet.

Familjerätt är ett juridiskt rättsområde som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. På advokatbyrån Elisabeth Fritz arbetar vi med äktenskapsskillnad, vårdnadstvister, umgänge med barn, verkställighetsfrågor, kvarsittanderätt samt är god man i familjemål. Läs mer om familjerätt.

Begreppet våldtäkt har utvidgats efter att lagen reformerades 2018, den så kallade Samtyckeslagen. Med våldtäkt avses idag att en person genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (exempelvis oralsex), med någon som inte deltar frivilligt. Ett samlag eller jämförlig sexuell handling som skett utan samtycke är därmed att bedöma som våldtäkt, om personen förstod att samtycke inte förelåg men jämväl genomförde handlingen. Om personen inte insåg men borde ha insett att samtycke inte förelåg med hänsyn till situationens omständigheter bedöms detta som oaktsam våldtäkt.

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument (fysisk person som agerat utanför närings- och yrkesverksamhet) och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden. Detta ska ske skriftligen och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten. Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida.