Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Finansiering

Många som behöver anlita en jurist eller advokat oroar sig för vilka kostnader det kan medföra. Ofta har man rätt till ekonomisk hjälp via försäkringsbolag eller staten. Nedan kan Du läsa om vilken hjälp du kan få att finansiera ditt biträde.

Brottmål

Du som har blivit utsatt för brott har under vissa förutsättningar rätt till ett målsägandebiträde. Detta är ett juridiskt biträde som Du har rätt till som brottsoffer. Om tingsrätten utser ett målsägandebiträde till dig bekostas detta av staten. Ett målsägandebiträde är helt kostnadsfritt för Dig som brottsoffer.
Om du inte skulle ha rätt till ett målsägandebiträde kan Du välja att anlita oss som privat ombud.

Rättsskydd

Vi bistår Dig i ansökan om rättsskydd.

Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd kan du få ersättning för del av dina advokatkostnader. Självrisken är normalt 20-25 %.

Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister men även andra tvister mellan privatpersoner.
Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Vi bistår Dig i ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt.

Privatpersoner kan få hjälp att bekosta en del av ombudskostnaderna. Rättshjälp beviljas efter ansökan av domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för juridiskt biträde. När beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan kommer det samtidigt att fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Privat betalning

I de fall som du inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala dina advokatkostnader. Vi ger dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och vilken timdebitering som är aktuell.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Har du synpunkter på en faktura kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. För närmare information hänvisas till E-post: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden

Postadress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm