Socialrätt

Vi har specialistkompetens inom socialrätt och är medvetna om att varje uppdrag är unikt. Vi är lyhörda för våra klienters skiftande behov.

Vi arbetar med mål inom LVULPT och LVM.

Vi företräder enskilda i domstol i olika ärenden som rör socialrätt.

Vi företräder även kommuner i ärenden rörande socialrätt.

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Offentligt biträde innebär en kostnadsfri juridisk hjälp, kostnader betalas av staten. Ett offentligt biträde skall tillvarata sin klients intressen, och ger råd och stöd under processen.

För barn under 15 år är det offentliga biträdet även barnets ställföreträdare i LVU-mål. Det innebär att barnet, trots att det saknar processbehörighet, genom sin ställföreträdare kan överklaga beslut om vård med stöd av LVU.

Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Får du inte ett offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud.