Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Socialrätt

Vi har specialistkompetens inom socialrätt och är medvetna om att varje uppdrag är unikt. Vi arbetar med mål inom LVULPT, LVM och LRV och företräder såväl enskilda som kommuner.

LVU: Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU) reglerar tvångsomhändertagande av unga under 18 år.

LVM: Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad LVM) reglerar vård av individer som på grund av sitt missbruk riskerar att förstora sitt eget liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.

LPT: Lagen om psykiatrisk tvångsvård (förkortad LPT), reglerar tvångsvård av individer som bedömts lida av för svåra psykiatriska besvär för att kunna klara sig i samhället, utan att vara en fara för sig själva eller andra.

 

 

Socialrätten är en del av vad som i juridiken kallas förvaltningsrätt. Förvaltningsrätten omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning av mål och ärenden mellan myndighet och enskilda medborgare. I den del av socialrätten som vi arbetar, LVU, LPT och LVM, företräder vi den enskilde medborgaren gentemot de myndigheter som hävdar att fortsatt vård eller omhändertagande behövs gentemot den enskilde.

Tvångsvård och omhändertagande är en oerhört ingripande, kanske den mest ingripande, åtgärd som staten kan företa mot en individ. Därför är det väldigt viktigt att den enskilde också är företrädd av ett offentligt biträde, då det i socialrättsmål (till skillnad från brottmål) inte finns en åklagare som driver den klagandes sak.

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Offentligt biträde innebär en kostnadsfri juridisk hjälp, kostnader betalas av staten. Ett offentligt biträde skall tillvarata sin klients intressen, och ger råd och stöd under processen. För barn under 15 år är det offentliga biträdet även barnets ställföreträdare i LVU-mål. Det innebär att barnet, trots att det saknar processbehörighet, genom sin ställföreträdare kan överklaga beslut om vård med stöd av LVU.

Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Får du inte ett offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud.