Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Brottmål

Advokatbyrån Elisabeth Fritz är känd som en av Sveriges främsta advokatbyråer, specialiserade på att företräda brottsoffer. Vi hjälper dig oavsett vilket brott det rör sig om. Du som brottsoffer alltid kan begära oss, antingen som målsägandebiträde eller som privat ombud, redan vid förundersökningens inledning. Vi hjälper även bolag vars anställda blivit utsatta för brott.

Med brottmål avses de mål där talan förs om ansvar för något av de brott som statueras i Brottsbalken eller annan strafflagstiftning. Detta till skillnad från tvistemål, där domstol avgör mål där två eller fler parter inte kan komma överens. I Sverige drivs brottmålsprocessen av en åklagare, och brottsoffret (i rätten kallad för målsägande) företrädes av ett målsägandebiträde som stöttar målsägande samt ser till att målsägandes intressen och rättigheter tillvaratas.

Brottmål handläggs vid allmän domstol, det vill säga tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Brottmålsprocessen inleds med en förundersökning, där polisen identifierar en misstänkt. Du som målsägande kan begära ett målsägandebiträde redan under förundersökningen. Åklagaren leder förundersökningsledare och beslutar huruvida åtal ska väckas mot den misstänkte eller inte. Eftersom det är högre beviskrav i brottmål än i tvistemål måste bevisningen vara tillräckligt stark för att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom. Om detta är uppfyllt måste åklagaren väcka åtal.

Om åklagare väljer att väcka åtal går målet till tingsrätten för prövning. När åtal väckts kallas parterna till tingsrätten för till förhandling och huvudförhandling, det som i vardagligt tal brukar kallas för rättegång. Domstolen avgör målet efter att muntligen ha hört den misstänkte och åklagarens yrkanden och grunder, alltså vad de anser har hänt och vilken påföljd de vill att domstolen dömer ut.

Du som målsägande har rätt att överklaga en dom som du inte är nöjd med till hovrätt. Ditt målsägandebiträde kan hjälpa dig att överklaga, men då är viktigt att du som målsägande också begär samma biträde i hovrätten. Detta eftersom biträdet inte automatiskt följer med målet till hovrätt vid överklagan utan måste omförordnas.

Vid frågor om brottmålsprocessen är du varmt välkommen att ringa oss på gratis rådgivning, även om du inte är företrädd av vår byrå. Kom ihåg att du som målsägande har rätt begära byte av biträde, såväl under pågående process som vid överklagan.