Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Lagförslag innebär att barns grundläggande rättigheter kränks

Elisabeth Fritz
Elisabeth Fritz,

I dagarna har regeringen i snabbremiss presenterat lagändringar gällande användandet av tvångsåtgärder på SiS-institutioner – gällande rutinmässiga kroppsvisitationer och rumsvisitationer. Dessa ska kunna ske utan dokumentation och överklagbara beslut. Bakgrunden till förslaget uppges vara att skydda den fysiska säkerheten för både barn och personal på de särskilda ungdomshemmen, dock utan att redogöra för hur säkerheten är hotad.
Det finns redan idag möjligheter att vid misstanke av t.ex. innehav av narkotika kroppsvisitera barn och ungdomar som vårdas på särskilda ungdomshem. Nuvarande förslag innebär möjlighet till rutinmässiga visitationer utan någon misstanke. Barnombudsmannen har avstyrkt förslaget med hänvisning till att det innebär stora inskränkningar i grundläggande mänskliga rättigheter.
Av de barn och ungdomar som vistas på de särskilda ungdomshemmen är endast en liten andel dömda enligt LSU för något brott. Den stora andelen som vistas där är omhändertagna enligt LVU eller är på frivillig basis placerade med stöd av socialtjänstlagen.
Syftet med placering på ett särskilt ungdomshem är framförallt att barn och ungdomar ska få behövlig vård och behandling i en trygg miljö, för att kunna socialiseras in i samhället. Att införa lagändringar som innebär att barn, de flesta utan att vara dömda för något brott, kan utsättas för tvångsåtgärder hämtade från fängelselagstiftningen är ett steg i fel riktning.
Barn och unga som vistas på särskilda ungdomshem är en redan utsatt grupp som i flera fall vårdas mot sin vilja. Förslaget innebär en urholkning av deras rättssäkerhet, det finns en risk att de föreslagna tvångsåtgärderna kommer att användas som bestraffning och stå i strid med barnkonventionens bestämmelser. För de barn och ungdomar som vårdas på SiS-institutionerna innebär nuvarande lagförslag en tydlig kränkning av deras grundläggande rättigheter.

Förslaget borde avvisas då den är en kränkning av barns grundläggande rättigheter.Vi borde arbeta för att stärka barns rättigheter och rättssäkerhet inte försvaga dem.

Stockholm den 13 april 2012
Elisabeth Massi Fritz

 

Debattinlägg på SvD opinion 13 april:

Fler tvångsåtgärder hjälper inte placerade barn
Klicka här